Нова парадигма ВИПУСК 132

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Анотація

УДК 06   ББК 95   Н 72
Фахове видання з філософських та соціологічних наук. Затверджено наказом Міністерства освіти науки і освіти України (протокол № 693 від 10 травня 2017 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8429 від 11 лютого 2004 р. Друкується за рішенням Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 29 листопада 2017 р.)
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
В. П. Бех доктор філософських наук, професор (головний редактор);
Ю. В. Бех доктор філософських наук, професор (відповідальний секретар);
І. В. Григоренко кандидат філологічних наук, доцент (секретар-координатор, літературний редактор);
Філософія
В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України;
В. М. Вашкевич доктор філософських наук, професор;
В. Г. Воронкова доктор філософських наук, професор;
Р. О. Додонов доктор філософських наук, професор;
А. І. Зеленков доктор філософських наук, професор (Республіка Білорусь, м. Мінськ);
М. Квієк доктор філософських наук, професор (Польща, м. Познань);
М. А. Лєпський доктор філософських наук, професор;
Н. І. Мозгова доктор філософських наук, професор;
В. І. Муляр доктор філософських наук, професор;
І. В. Степаненко доктор філософських наук, професор.
Соціологія
В. Б. Євтух доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
О. М. Дікова-Фаворська доктор соціологічних наук, професор;
М. І. Михальченко доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Моріц Гунцінгер доктор філософії, професор (Федеративна Республіка Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні);
Н. Б. Отрешко доктор соціологічних наук, професор;
Ю. В. Романенко доктор соціологічних наук, професор;
А. О. Ручка доктор філософських наук, професор.

Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех.;  Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 132. – 203 с.
Концепція журналу базується на багатоплановому науковому філософському та соціологічному висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі гуманітарних наук, зокрема соціальної філософії, філософії історії, філософської антропології, філософії культури, філософії науки, філософії освіти, релігієзнавства, теоретичної соціології, емпіричної соціології, прикладної соціології, галузевої соціології, етносоціології, соціології праці, соціології управління, соціології права, соціальних комунікацій, конфліктології, соціальної психології, соціальних та публічних відносин (PR), прогнозування, культурології. Видання розраховане на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів і здобувачів.


ЗМІСТ

Ф I Л О С О Ф I Я
Бех Ю. Смислогенез як системоутворювальний чинник морфології мережевого суспільства ...3
Жень Цзя. Генезис явища планетарної особистості у контексті цивілізаційного підходу ...14
Гальченко М. Мислення як ресурс творення соціокультурної реальності ...25
Михайліченко М. Автономія університетів як необхідна умова децентралізації державної влади в освіті України ...33
Yatsyna Y., Kudinov I. Corruption in the higher educational system of Ukraine...44
Петриченко Н. Європейський досвід впровадження плюрилінгвізму в систему освіти ...52
Силадій І. Педагогічна творчість як основа демократизації освіти ... 65

Колесніченко С. Вплив інформаційних технологій на сучасні трансформації суспільства ... 73
Захаренко К. Глобальна природа інформаційної безпеки ...87
Чен Чі. Інтелектуальний капітал у контексті інтелектуальної культури ... 97
Квашин В. Громадянське суспільство: стан та сучасні трансформації ... 115
Капустін С. Світглядно-методологічне підгрунтя громадянсько-патріотичного виховання молоді ...129
С О Ц I О Л О Г I Я
Гордієнко Н. Методологічні засади соціологічного дослідження функціонування освітніх закладів інтернатного типу ...137
Альохін М. Смисложиттєві цінності та орієнтири сучасної української молоді індустріальних регіонів ...153
Новосад К. Готовність трудових мігрантів із України до уникнення невизначеності та соціальних ризиків ...162
Настояща К. Соціальні практики: спроба типології по вертикалі ... 172

Медвєдєва Ю. Дифузія релігійної ідентичності в українському православ’ї: соціальна модернізація в проекті єдиної помісної церкви ... 183
Н А ШI А В Т О Р И ...195
З МI С Т ... 197

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2019-02-03