Про журнал

Затверджено наказом Міністерства освіти науки і освіти України (протокол № 693 від 10 травня 2017 р.) 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8429 від 11 лютого 2004 р.

Журнал засновано 1996 року

Друкується за рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та фі­лософському висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілі­зації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі соціаль­ної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії та куль­турології. Видання розраховано на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів та здобувачів.

 ISSN 2222-4637  ISSN (on-line) 2616-8863

  1. Журнал виходить щоквартально.
  2. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей, які до неї надходять.
  3. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.
  4. У разі передруку посилання на “Нову парадигму” обов’язкове.
  5. Журнал регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встанов­леним ВАК України.