Силадій І.

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

людина, культура, освіта, творчість, демократизація освіти, педагогічна творчість,творча самореалізація педагога, man, culture, education, creativity, democratization of education, pedagogical creativity, creative self-realization of the teacher

Анотація

За своєю сутністю педагогічна творчість є демократичною. Тому в сучасному суспільстві вона є основою демократичних процесів в системі освіти. Саме педагогічна творчість сприяє наповненню освітнього процесу нестандартними підходами до навчання і виховання, організації і управління освітою. А конкуренція і демократизм в освіті забезпечують її прогрес та поступальний розвиток з огляду на суспільні потреби й інтереси. Демократизм педагогічної творчості проявляється у різних формах і видах педагогічної діяльності, стимулюючи саморозвиток педагога та активізуючи його інноваційне мислення. Це проявляється насамперед у створенні нових методик викладання, прогресивних підходах до розкриття потенціалу тих,
хто навчається, у вмінні педагога комбінувати науково-методичні напрацювання, знаходити нестандартні педагогічні рішення. Педагогічна творчість розвиває у викладача здатність до самовдосконалення й самоосвіти як стилю життя. А демократичне підґрунтям цього процесу створює належні умови для творчої самореалізації педагога, його науково-методичного пошуку щодо оволодіння новими технологіями розвитку інтелектуальних та духовних здібностей учнів.
Siladiy I. Pedagogical creativity as a basis of democratization of education. In essence, pedagogical creativity is democratic. Therefore, in modern society it is the basis of democratic processes in the education system. It is pedagogical creativity that favors the filling of the educational process with non-standard approaches to education and upbringing, organization and management of education. And competition and democracy in education ensure its progress and progressive development, taking into account social needs and interests. Democratism of pedagogical creativity is manifested in various forms and types of pedagogical activity, stimulating the self-development of the teacher and activating his innovative thinking. This is manifested primarily in the creation of new teaching methods, progressive approaches to the disclosure of the potential of students, the ability of the teacher to combine scientific and methodological achievements, to find non-standard pedagogical decisions. Pedagogical creativity develops the teacher’s ability to self-improvement and self-education as a lifestyle. And the democratic basis of this process creates the proper conditions for the creative self-realization of the teacher, his scientific and methodical search for mastering new technologies for the development of intellectual and spiritual abilities of students.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-03