Колесніченко С.

Колесніченко С. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

сучасні трансформації, сучасні технології, інформаційно-комунікаційні технології, комунікації, комунікативні процеси, масові комунікації, суспільство, інформаційне суспільство, індивідуалізоване суспільство, суспільство споживання, відкрите суспільство, current transformations, modern technologies, information and communication technologies, communication equipment, communication processes, mass communication, society, information society, individualized society, consumer society, open society

Анотація

Предметом дослідження статті було вивчення сучасних трансформацій суспільства під впливом широкого використання інформаційно-комунікаційних
технологій та інформаційної інфраструктури, змін форматів інформації та набуття інформацією ознак товару та стратегічного ресурсу, нових комунікацій, перехід комунікативних та інформаційних процесів на нові формати, обсяги та швидкості отримання, передавання, доступу, опрацювання та зберігання інформації. Все це в певній мірі сприяло появі нових засобів масової комунікації, соціальних мереж та соціальних медіа.  Вказані зміни досить суттєво вплинули на повсякденне життя як окремих індивідів/громадян, так і на соціальні групи, владну еліту та суспільство в цілому. Це призвело до змін у суспільних сферах: соціальній, духовній, економічні та політичний. Завдяки значним змінам у світі відбуваються трансформації і у суспільному розвитку. Вказану тенденцію відзначають сучасні філософи і мислителі, які починають розглядати сучасні трансформації суспільства на рівні комунікативної та/або практичної філософії. Актуальність вироблення нової філософської концепції подальшого розвитку суспільства є досить актуальним та затребуваним як на рівні суспільства, так і на рівні владних еліт.
Kolesnichenko S. Impact of information technology upon current social transformations. The research subject is modern transformations of the society taking into account the wide use of information and communication technologies and information infrastructure, changes in information formats and obtaining
information as a commodity and strategic resource, new communications, the transition of communicative and information processes to new formats, volumes and speeds of receiving, transmitting, accessing , processing and storage of information.  All this to a certain extent contributed to the emergence of new media, social networks and social media. These changes have significantly affected everyday life as individuals / citizens, social groups, the power elite and society as a whole. This led to changes in social spheres: social, spiritual, economic and political. This trend is noted by modern philosophers and thinkers who begin to consider modern transformations of society at the level of communicative and / or practical philosophy. The development of a new philosophical concept of the further development of society is very relevant and in demand both at the level of society and at the level of power elites.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-05