Капустін С.

СВІТГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Автор(и)

  • administrator * НПУ

Ключові слова:

людина, культура, освіта, виховання, світогляд, man, culture, education, upbringing, worldview

Анотація

У статті стверджується, що дійсний, а не уявний патріотизм формується тільки на твердій світоглядно-методологічній основі, опираючись на яку особистість приймає рішення свідомо, переконано. Таку основу для особистості формує система освіти. Здобуваючи знання, компетенції та цінності, особистість формує в собі впевненість у правильному розумінні світу, а відтак може приймати рішення, за яке цілком свідомо несе відповідальність. У контексті патріотичного виховання головними сегментами знання є знання філософські, історичні та політичні: про людину і суспільство, колектив і державу, внутрішню і зовнішню політику, історію і культуру. Їх укоріненість у навчальний процес, особливо при підготовці педагогічних кадрів, має бути безапеляційною.
Kapustin S. World-outlook-methodological basis of civil-patriotic education of youth. It is argued that real, not imaginary patriotism is formed only on a firm
ideological-methodological basis, relying on which the individual makes a decision consciously, with conviction; such a basis for the personality is formed by the education system; acquiring knowledge, competence and values, the person forms in himself the confidence in the correct understanding of the world, and consequently –can make a decision for which he is consciously responsible; in the context of patriotic education, the main segments of knowledge are philosophical, historical and political knowledge about man and society, the collective and the state, domestic and foreign policy, history and culture; their entrenchment in the educational process, especially in the training of pedagogical personnel, should be categorical.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-05